FAQ en procediments de contractació

 

A continuació podeu trobar un seguit de qüestions, amb les seves respectives respostes, que freqüentment formulen els licitadors que volen participar en els procediments de contractació convocats per EMATSA.

 

Cóm puc saber si una oferta és desproporcionada? Cóm calculo la baixa?

Caldrà estar al que es prevegi en els plecs de clàusules referent a aquesta qüestió, en concert a la indicació de les fórmules per s¿indiquin per determinar la temeritat o desproporció de les ofertes.

 

Cóm s'acredita la solvència o classificació en una UTE?

D'acord amb l'art. 24 del Reglament del TRLCAP (RD1098/2001) cadascun dels components de la UTE han d'acreditar la seva capacitat i solvència, si bé hi ha la possibilitat d'acumular, a efectes de la determinació de la solvència de la UTE, les característiques acreditades per a cadascun dels seus integrants.

D¿acord amb l'art. 52 del Reglament TRLCAP per tal que es puguin acumular les característiques de cadascun dels membres de la UTE cal que totes les empreses que concorrin a la licitació hagin obtingut prèviament classificació empresarial.

Per als casos que no resulta preceptiva la classificació cal actuar per analogia i, per tant, cadascuna de les empreses ha de tenir algun tipus de solvència com a empresa d'obres, de serveis, de subministrament, etc.

Cal tenir en compte el previst en l'art. 57.1 TRLCSP respecte de l¿objecte social de les empreses que composin la UTE com a requisit previ d'aptitud.

Al marge d'aquests aclariments cal tenir en compte que l'anàlisi de la solvència en cada cas el realitza la Mesa de contractació.

 

Quants sobres s'han de presentar a una licitació?

Cal comprovar el que es preveu en els plecs de clàusules administratives, ja que és allí on s¿indica el número de sobres a presentar. Sempre caldrà presentar el que s'anomena sobre 1 (documentació administrativa: escriptures, poders, declaracions responsables, etc.)

Si en els plecs es diu que cal presentar 3 sobres: a banda del sobre 1, s'haurà d¿incloure un segon sobre amb la Documentació Tècnica és a dir, aquella no avaluable de forma automàtica segons s'indiqui al plec (tenir en compte els models i els criteris d'adjudicació) i un tercer sobre amb la "documentació econòmica" és a dir, on s'inclourà tant l'oferta econòmica com l'oferta referida als demés criteris d¿adjudicació automàtics que s'hagin indicat en els plecs.

Si als plecs s'indica que cal presentar 2 sobres: a banda del sobre 1 (documentació administrativa), s¿haurà d'incloure només un segon sobre que contindrà la "documentació econòmica" és a dir, on s'inclourà tant l'oferta econòmica com l'oferta referida als demés criteris d'adjudicació automàtics que s'hagin indicat en els plecs.

Estadística

Percentatge segons procediments de contractació, per volum quantitatiu (€)

2023 - Adjudicació directa (contracte menor)   22,35 %

2023 - Procediment emergència                       0,95 %

2023 - Procediment obert                               76,70 %