Normativa aplicable

Normativa legal més important que afecta d'una forma directa o indirecta a la nostra empresa. Es tracta de legislació estatal, autonòmica, europea i local que incideix en la regulació de la nostra activitat empresarial.

 • Reglament del Servei d'Abastament d'Aigua Potable en el terme municipal de Tarragona
 • Reglament del Servei d'Abastament d'Aigua Potable en el terme municipal de Els Pallaresos
 • Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refòs de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya
 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació
 • Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya
 • Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de l'aigua de consum, el seu control i subministrament
 • Decreto 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de Sanejament
 • Reial Decret 509/1996 en el que s'estableixen les normes aplicables al tractament d'aigües residuals urbanes
 • Directiva europea 91/271/CEE sobre el tractament de les aigües residuals urbanes
 • Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua
 • Reial decret-llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel que s¿incorporen a l¿ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l¿àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d¿assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals.
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.